KENDİ KENDİNE LİDERLİK STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özgür UĞURLUOĞLU
2.879 3.182

Öz


Özet: Kendi kendine liderlik, bireylerin iş ve görevlerini yerine
getirebilmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu sağlayarak gerçekleştirdikleri
kendi kendini etkileme süreci olarak tanımlanabilir. Kendi kendine liderlik
süreci davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünce
modeli stratejileri olmak üzere üç önemli stratejiyi kapsamaktadır. Bu
stratejilerin ise bireysel performans üzerinde olumlu etkileri olduğu
düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, kendi kendine liderlik stratejilerinin iş
doyumu üzerindeki etkileri ve iş özerkliği ile yaş, cinsiyet, eğitim, toplam
çalışma süresi gibi kişisel değişkenlerin kendi kendine liderlik stratejileri
üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla, veri toplama aracı olarak
kullanılan anket, Ankara’da bir özel hastanede çalışan 240 personele dağıtılmış
ve 145 kişiden (%60,5) yanıt alınmıştır. Yapılan regresyon analizleri sonucunda
elde edilen bulgulara göre, yaş, cinsiyet, evlilik süresi, liderlik eğitimi ve iş
özerkliği değişkenleri kendi kendine liderlik stratejilerinin kullanımını
etkilemektedir. Ayrıca kendi kendine liderlik stratejilerinden davranış odaklı
stratejiler ve doğal ödül stratejilerinin çalışanların iş doyumunu pozitif yönde
etkilerken, yapıcı düşünce modeli stratejilerinin iş doyumunu negatif yönde
etkilediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kendi Kendine Liderlik, İş doyumu, İş
özerkliği
Abstract: Self-leadership is a process through which individuals
influence themselves to achieve the motivation necessary to perform their own
jobs and tasks. Self-leadership process involves three important strategies
consisting of behavior-focused strategies, natural reward strategies and
constructive thought pattern strategies and these strategies are considered to
positively influence individual performance. The aim of this study is to examine
the effects of self-leadership strategies on job satisfaction and effects of job
autonomy and such personal variables as age, gender, education and working
experience on self-leadership strategies. In this research, a questionnaire used to
collect data was conducted with 240 employees working in a private hospital in
Ankara and 145 employees (60.5%) provided their responses. Regression
analysis results show that age, gender, marriage duration, training on leadership
and the job autonomy are affecting the use of self-leadership strategies.
Additionally, the findings show that while the behavior-focused strategies and
natural reward strategies have positive impacts on job satisfaction, constructive
thought pattern strategies have negative impacts on job satisfaction.
Key words: Leadership, Self-Leadership, Job Satisfaction, Job
Autonomy

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.