PAZARA YÖNELİK HİZMET ETKİNLİĞİ VE ERZURUM İLİNDEKİ OTOMOTİV BAYİLERİNİN HİZMET ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

M. Serdar ERCİŞ
1.300 673

Öz


Özet: Günümüz dünyasında, tüketici istek ve taleplerinin karşılanması
ve işletmelerde ürün ve hizmet kalitesinin sağlanmasında hizmet etkinliği ön
plana 1çıkmaktadır. Hizmet etkinliği tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil
sektöründe içinde önemli satış stratejilerinden bir tanesidir. Bu çalışmada
Erzurum otomotiv sektörü incelenerek, işletmeler için bazı çıkarımlarda
bulunulmuştur. Çalışmada Erzurum il merkezinde bulunan 17 otomobil satış
firması veri zarflama analizi (VZA) ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
Uygulama sonucunda, otomobil sektöründeki bayilerin performans düzeyleri
dikkate alınarak verimlilik dereceleri belirlenmiştir. Elde edilen analiz bilgileri
sonucunda, hizmet üretiminde etkinlik seviyesi düşük otomotiv bayilerinde
aylak girdilerin yoğun olduğu gözlenmiştir. Her bir bayiinin performansı
birbirleriyle kıyaslanarak, etkinlik değerleri ve etkin olmayan bayiler için
tavsiye edilen potansiyel iyileştirmeler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Otomotiv Sektörü.
Abstract: In our world, meeting the consumer wishes and demands puts
the prioty on services efficiency in providing the quality of products and
services. Services efficiency is one of the most important matters and strategy in
automotive sector like all sectors. In this study, automotive sector in Erzurum
have been examined and some conclusions have been drawn for companies. In
this study, services efficiency in seventeen dealers in automotive sector in
Erzurum City Center have been examined by DEA (Data Envelopment
Analysis). The performances of dealers in automotive sector is compared with
the others and the efficiency rate for each dealers is assessed. Efficiency scores
of each dealer are obtained and potential improvements are advised for
inefficient dealers.
Key Words: Efficiency, Automotive Sector

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.