YALNIZLIK OLGUSU VE SANAL SOHBETİN YALNIZLIĞIN PAYLAŞIMINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Üstün ÖZEN, M. Burçin KORUKÇU SARICI
1.867 1.583

Öz


Özet: Internet’te çok fazla zaman geçirilmesinin insanları yalnızlığa
sürüklediği, bireyleri ait olduğu sosyal çevreden koparttığı, akrabalık ve
arkadaşlık ilişkilerini zayıflattığı, gerçek yaşamda kendini ifade edemeyen
bireylerin sanalda daha rahat hareket ettiği gibi konular sürekli tartışılmaktadır.
Bu tartışmalara katkıda bulunmak amacıyla, Erzurum, Erzincan ve
Ankara illerindeki üniversitelerde öğrenim gören 717 ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmada sanal sohbetin yalnızlık ile
ilişkisi araştırılmış ve elde edilen sonuçlar analiz edilip yorumlanmıştır.
İlaveten, sanal sohbet ortamlarına katılım, sanal sohbet ortamlarını kullanmayı
etkileyen etkenler, sanal sohbet ortamlarının olumlu ve olumsuz etkileri ve bu
ortamda kurulan arkadaşlıkları ele alınmıştır.
Literatürde hem internet kullanımının bireyleri yalnızlığa sevk ettiği
hem de yalnız hissetmenin Internet’e yönelttiği şeklindeki sonuçların kendilerini
de destekler nitelikte sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet Arkadaşlığı, Sanal Sohbet, Yalnızlık
Abstract: Subjects such as; spending too much time on the internet
leads people into loneliness, it tears individuals from the social environments
they belong to, it weakens their relationships with family and friends and that
individuals behave much easier on virtual communication than they do in real
life are being continually discussed by means of scientific research.
Relationship between loneliness and virtual communication was
researched on a total of 717 associate, undergraduate and graduate students
studying at universities in the provinces of Erzurum, Erzincan and Ankara in
order to contribute to these discussions. The results obtained were analysed and
explained. In addition, participating in virtual environments, the factors which
affect the use of virtual communication, the positive and negative effects of
virtual environments and friendships established in this environment were also
undertaken.
Results have been obtained supporting articles which state that the
internet leads individuals into loneliness and steers those feeling desolate to the
internet.
Key Words: Internet Friendship, Chat, Loneliness

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.