METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRDEKİ İŞLETMELERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

Abdülkadir KAYA, Meryem ÖZTÜRK, Ali ÖZER
1.551 738

Öz


Özet: Çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kote olan Metal
Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründeki işletmelerin Veri Zarflama Analizi
(VZA) yöntemi kullanılarak performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Veri Zarflama Analizi aynı konuda faaliyet gösteren ve benzer girdi ve çıktıları
kullanan birimlerin etkin olup olmadıklarının belirlenmesi için uygulanan bir
yöntemdir.
Analiz sonucunda, 2008 yılının 4 döneminde de 5 işletme etkin
bulunmuştur. Çalışmada sektördeki etkin işletmeler tespit edildikten sonra etkin
olmayan işletmelerin etkin hale gelebilmeleri için gerekli potansiyel
iyileştirmeleri oranları da hesaplanarak önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Metal Eşya,
Makine ve Gereç Yapım Sektörü
Abstract: The purpose of the study is to compare performance
efficiency of businesses listed in the sector of Fabricated Metal Products,
Machinery and Equipment on Istanbul Stock Exchange (ISE) by using Data
Envelopment Analysis. Data Envelopment Analysis is a method that is used to
determine to effective and ineffective units, performing in same subject and
using similar inputs and outputs.
As a result of the analysis, it is found that 5 businesses are efficient
in 4 periods of 2008. In addition to that, the potential recovery rates are
calculated for the inefficient manufacturing businesses and made some
recommendations how they might perform better.
Key Words: Efficiency, Data Envelopment Analysis, The Sector of
Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.