BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ TUTUMLARI FARKLI ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lütfiye ÖZDEMİR
1.422 551

Öz


Özet: Bu araştırmada bilişim teknolojisi (BT) tutumları farklı olan
üniversite personelinin BT becerileri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir.
Araştırmanın örneklemini 2007 yılında İnönü Üniversitesi’nde çalışan 496
personel oluşturmuştur. Veriler; “BT Beceri Ölçeği”, “BT Tutum Ölçeği” ve
Kişisel Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde İki Yönlü
Varyans Analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; BT tutumu,
cinsiyet, yaş, eğitim, kadro, yabancı dil ve çalışılan birimin BT becerisine temel
etkileri anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, BT tutumuyla yabancı dilin ortak
etkilerinin anlamlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: BT, BT becerisi, BT tutumu, İnönü Üniversitesi
personeli.
Abstract: In this research, information technology (IT) skills of
university personnel, whose IT attitudes are different, have examined by various
variables. The sample of the research is consisted of 496 staffs working for
İnönü University during 2007. IT Skills Scale, IT Attitudes Scale and Personal
Data Form are used in the study. The data are analyzed by Two-Way Variance
Analysis. As a result, the basic effects of IT attitudes, gender, education, staff,
foreign language and department on IT skills are found significant. Besides,
common effects of the IT attitude and foreign language are found significant.
Key Words: IT, IT skills, IT attitudes, İnönü University personnel.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.