ERZURUM KENTİ AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN TERSİNE LOJİSTİK AĞI TASARIMI VE BİR KARMA TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

Sibkat KAÇTIOĞLU, Ümran ŞENGÜL
2.203 3.237

Öz


Özet: Doğayı koruma ve kirlenmesini önleme çabalarının en etkili
yolu, yeni-lenemeyen kaynaklardan tasarruf etmektir. Atıkların hem üretim
miktarını hem de ekonomik maliyetini azaltmak geri dönüşüm ile mümkündür.
Bunun anlaşılmasıyla dünyada önemli girişimler başlamış ve başta ambalaj
malzemeleri olmak üzere atık haline gelmiş tüm değerlendirilebilir
malzemelerin, malzeme ve/veya enerji biçiminde geri kazanımı genel bir hedef
haline gelmiştir. Günümüz şartlarında atıkların çevre ve ekonomi açısından en
etkin değerlendirme şekli, kaynakta geri dönüşümdür. Erzurum’da ambalaj
atıklarının büyük bir bölümü geri dönüştürülmeden toplanmakta ve atıkların
içerisindeki geri kazanılabilir ve değerlendirilebilir atıklar toprağa
gömülmektedir. Bu ambalaj atıklarından faydalanabilmek için uygun bir tersine
lojistik ağ oluşturmak gereklidir. Bu çalışmada, ambalaj atıklarının geri
dönüşümü ile ilgili tersine dağıtım sisteminin planlanması ve işleyiş etkinliğinde
karar almayı desteklemek için bir karma tamsayılı programlama modeli
geliştirilmiştir. Model altı farklı senaryo için LINGO optimizasyon programı ile
çözülmüştür.
Anahtar sözcükler: Tersine lojistik, Ağ tasarımı, Geri dönüşüm,
Ambalaj atıkları, Tamsayılı Programlama.
Abstract: The best way of protecting and preventing the
enviorenmental pollution is to economize the unrenevable resources. It is
possible to reduce the amount of the waste produced and its economical cost by
conducting recycling. Important attempts started in the world by this and firstly
the packets and all the recycling materials that will be used later became the
general aim of the energy resource. Nowadays, the most useful way to evaluate
of the waste with respect to environment and economics is recycle them in the
resource. In Erzurum, the most part of the packing waste are accumulated
without recycling and the recycling and wasteful materials in the waste are
buried to the ground. It is necessary to compose suitable a reverse logistics
network to make use of this packing waste. In this study a mixed integer
programming model was developed to support decision making for effective
design and operation of a reverse distribution system associated with packing
waste recycling. The model was solved for six scenarios with the LINGO
optimization program.
Key Words: Reverse Logistics, Network Design, Recycling, Packing
Wastes, Integer Programming.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.