BULANIK UZMAN SİSTEM YAKLAŞIMI İLE YEŞİL KART BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Ahmet BARAN, Yavuz KILAĞIZ, Adem KELEŞ
1.667 1.816

Öz


Özet: Bu çalışmada yeşil kart başvurularının değerlendirilmesinde
kullanılan iki katmanlı bir uzman sistem geliştirilmiş ve Erzincan İl İdare
Kuruluna karar destek sistemi olarak tavsiye edilmiştir. Uzmanlarca hazırlanmış
973 kurala göre değerlendirme yapan uzman sistemin, insan kaynaklı hata ve
kötüye kullanımların önlenmesinde önemli derecede rol oynayacağı
düşünülmektedir. Sistemin testinden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki
geliştirilen uzman sistemin elde ettiği değerlendirme sonuçları 5 farklı uzmanın
görüşüyle %98.6 oranında örtüşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Uzman Sistemler, e-Devlet, Yeşil Kart
Abstract : In this study, a two layered expert system isdeveloped in
order to use in evaluation of the green card applications and recommended to
the commission of Erzincan Provincial Administration Board as a decision
support system. It is considered that the expert system, which evaluates
according to the 973 rules prepared by the experts, will have an important role
in preventing the errors made by people and misuse. The consequences gathered
after the system test shows that the evaluation results of the expert system are
compatible with the experts’ evaluation at the rate of %98.6.
Key Words: Expert Systems, e-Goverment, Green Card

Tam metin:

Başlıksız () PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.