TİCARET BORSACILIĞININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜREÇLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

Bahar BURTAN DOĞAN
1.475 670

Öz


Özet: Başta tarımsal ürünler olmak üzere toplumsal yaşamın idamesi
için zaruri temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının belirlendiği aslî yapılar
konumunu haiz olan ticaret borsaları; mal, hizmet ve üretim faktörlerinin alıcı–
satıcılarının karşı karşıya getirilmesi yöntemiyle iktisadî kararların alınmasına
imkân veren her türlü ortam olarak tanımlanabilen “piyasa” kavramının
gündelik hayattaki en yaygın/ somut örnekleridir.
Tarımsal ürün piyasalarında tam rekabet koşullarının geçerli olmasını
engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması ve söz konusu koşulları egemen
kılan mekanizmaların işler hale getirilmesi; ticaret borsalarının bu esaslar
dâhilinde etkin bir şekilde kurumsallaştırılmasıyla yakından bağlantılı olup,
toplumların üretim imkânlarının optimizasyonu ve kaynakların etkin kullanımı
ancak bu çabalar sayesinde gerçekleştirilebilecektir.
Ticaret borsalarının; tanımı, işlevleri ile iktisat literatüründeki yerlerinin
ortaya konulması ve Dünya’da/ Türkiye’deki gelişim süreçlerinin irdelenmesi;
tarımsal hammadde fiyatlarındaki küresel artışa paralel olarak ivme kazanan
ülkemizin tarım sektörünün reorganize/ rehabilite edilmesine yönelik çabalara
ışık tutulması, bölgesel kalkınma bağlamındaki sorunlara çözüm önerileri
geliştirilmesi ve yeni hedefler/ projeksiyonlar üretilmesi bakımından müspet
sonuçlar doğurabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ticaret Borsası, Tarım Ekonomisi, İhtisas
Borsaları, Tam Rekabet, Lisanslı Depo, Türev Piyasalar.
Abstract: Boards of trade have the position of being the fundamental
structures, in which the prices of the primarily vital goods – firstly, the
agricultural products – that are essential for the maintenance of social life are
determined, are the mostly widespread/ concrete examples of the “market”
concept in daily life, which can be defined as the every sort of environment that
enables making the economic decisions by the method of meeting the customers
and dealers of goods, services and factors of production.
The elimination of the factors hindering the validity of the perfect
competition conditions to dominate on agricultural product markets and
enabling the mechanisms that allows the aforementioned to be functional is
closely engaged with effective institutionalization of boards of trades within
these principles, and the optimization of the societies’ production possibilities
and the effective usage of sources will only be able to be realized be means of
these efforts.
The exposition of the definition, functions and the location of the boards
of trade in the economics literature and examination of their improvement
processes in Turkey and the world may reveal positive results from the point of
view of the lighting the way for the efforts of reorganizing/ rehabilitating the
agricultural sector of our country, which gained acceleration parallel to the
global increase in the prices of agricultural products, developing proposals of
solutions within the context of regional development problems and generating
new goals/ productions.

Key Words: Board of Trade, Agricultural Economics, Specialized
Exchange Markets, Perfect Competition, Licensed Warehouse, Derivative
Markets.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.