TÜRKİYE’DEKİ SEYAHAT ACENTALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER

İzzet KILINÇ, Said KINGIR, Muammer MESCİ
1.621 2.230

Öz


Özet: Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki A Grubu Seyahat Acentası
yöneticilerinin işletmelerinin performanslarını değerlendirdikleri süreçte hangi
faktörleri dikkate aldıklarını belirlemek ve literatürde yer alan güncel
performans değerleme modellerinin sahip olduğu faktörlerle belirlenen
boyutların ne ölçüde örtüştüğünü ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini yıllık
bir milyon amerikan doları ciro yapan A Grubu Seyahat Acentaları
oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle tam sayım
yöntemi örneklem yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırmada veri toplamak için
anket tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan literatür incelemesi
sonrasında iki temel bölümden oluşan anket formu oluşturulmuştur. İlk bölüm,
yöneticilerin seyahat acentalarında performans değerlendirme uygulamalarına
ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ifadeleri içerirken, ikinci bölüm
demografik soruları içermektedir. Veriler, yüzde ve frekans gibi tanımlayıcı,
faktör analizi gibi keşfe yönelik istatistik teknikleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Bulgular araştırma kapsamındaki seyahat acentalarının performans
değerleme sürecinde müşteri memnuniyeti, çalışanlar, çevre ve finansal
faktörleri dikkate aldıklarını ortaya koymaktadır. Bu yönüyle güncel performans
modelleri ile karşılaştırıldığında örtüşen değerlendirme süreçleri, öğrenmegelişme
ve yenilik faktörlerini içermemesi açısından eksiklik içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Performans değerleme faktörleri, değerleme
modelleri, seyahat acentaları, Türkiye.
Abstract: The aim of this study is to determine which factors the group
A travel agency managers take into consideration in the period of evaluating the
performance of their organizations and to compare the factors existing in the
performance evaluation models in the literature with the determined ones. The
space of the study involves the A group travel agencies which have a turnover
of $1000000. Since the space is of attainable size, the whole space was used as
the sampling method. To collect data for the study, the survey technique was
used. Having studied the literature, a survey form which consists of two parts
was prepared. While the first part includes the statements of the managers
related to the performance evaluation implementations in the travel agencies,
the demographic questions are involved in the second part. The data obtained
was analyzed through descriptive statistical techniques such as percentages and
frequencies as well as explorative statistical techniques such as factor analysis.
The findings obtained demonstrate that the travel agencies involved in the study
consider the customer satisfaction, the employees and the environmental and
financial factors during the performance evaluation. Compared with the existing performance models, the factors considered by the travel agencies have some
deficiencies as they do not have training and development and innovative
factors.
Key Words: Performance evaluation factors, evaluating models, travel
agencies, Turkey.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.