BETA KATSAYISININ TAHMİNİNDE GETİRİ ARALIĞININ SEKTÖRLER İTİBARİYLE ANALİZİ: İMKB’DE BİR ARAŞTIRMA

Nevzat TETİK, Ahmet UĞUR
1.189 349

Öz


Özet: Menkul kıymetlere yatırım yaparken göz önünde bulundurulması
gereken en önemli nokta, menkul kıymetlerin getirilerinin risklerinden fazla
olup olmadığıdır. Dolayısıyla, portföy yönetiminin başlıca amacı menkul
kıymetlerin getirisi ile riski arasında ilişki kurmaktır. Hisse senetleri için getiri
ile riski arasında ilişki kuran ölçüt beta katsayısıdır. Beta katsayısı, hisse senedi
getirisinin piyasa portföy getirisine olan duyarlılığını göstermektedir. Beta
katsayısını hesaplarken kullanılan getiri aralığı ve firmanın faaliyet göstermekte
olduğu sektör bata katsayısını etkileyen birçok faktörden iki tanesini
oluşturmaktadır. Çalışmada, İMKB’de bulunan dört sektördeki hisse
senetlerinin beta katsayıları hesaplanmış ve bunlar kullanılarak analiz
yapılmıştır. Analiz sonucu, sınai, hizmet ve teknoloji sektörlerinin pazardan
aynı şekilde etkilendiği, mali sektörün ise diğer üç sektörden farklı olarak
pazardan etkilendiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beta katsayısı, SVFM, hisse senedi, hisse senedi
getirisi
Abstract: The most important point considered when investing in
securities is whether their returns exceed their risk or not. Therefore, the main
aim of the portfolio management is relating returns of securities to their risk.
The measure that establishes a relationship between risk and return of a stock is
the beta coefficient. Beta coefficient shows the sensitivity of stock returns to
market returns. Return interval, which is used for calculating the beta coefficient
and the sector in which a firm operates make up two of themany factors
affecting the beta coefficient. In this study, the beta coefficients of the stocks in
four sectors of ISE are calculated and these coefficients are analyzed. Our
results show that industry, service and technology sectors are affected from the
market in the same way however, the influence of the market on the finance
sector differs from those three sectors.
Key Words: Beta coefficient, CAPM, stock, stock return

Tam metin:

Başlıksız