KADIN YÖNETİCİLERDE KARİYER ENGELLERİ: “CAM TAVAN SENDROMU” ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yeliz Leblebici, Fatih Karcıooğlu
9.114 2.673

Öz


Bu çalışmanın temel amacı, kadın yöneticilerde kariyer engelleri ve cam tavan sendromu arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; Türkiye’de ve dünyada kadının çalışma hayatındaki yeri ile kadınların kariyer engelleri ve cam tavan kavramının kapsamı incelenmiştir. İkinci Bölümde ise; Erzurum’daki kamu ve özel banka şubelerinde çalışan 40 bayan ve 40 erkek olmak üzere 80 kişi üzerinde yapılan anketin analiz sonuçları değerlendirilmiştir. Anket çalışmasına bağlı olarak yapılan araştırmanın sonunda, kadın yöneticilerin kariyerlerinde ilerleyememe nedenleri olarak kadınların çoklu rol üstlenmesi, kadınların kişisel tercih ve algıları, örgüt kültürü, örgüt politikaları, mentor eksikliği, informal iletişim ağlarına katılamama ve mesleki ayrım yapılması konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu değişkenler cam tavan olgusu boyutları kabul edilip, ankete katılanların cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, statüsü ve mesleki deneyim sürelerine göre analiz edilmiş ve bankacılık sektöründe kadınların kariyerlerinde ilerleyememelerinde “Cam Tavan Sendromu” kavramının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Anahtar Kavramlar: Cam Tavan Sendromu, Çoklu Rol, Örgüt Kültürü, Mentorluk, Enformel İletişim Ağları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ayşe KARACA, Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,2007,Konya

Ayşe AKIN,”Toplumsal Cinsiyet”, htpp://www.gencgazeteciler.org/ tcinsiyet.asp (01.11.2006)

Azize ERGENELİ; Ceren AKÇAMETE;”Bankacılıkta Cam Tavan: Kadın ve Erkeklerin Kadın Çalışanlar ve Kadınların Üst Yönetime Yükselmelerine Yönelik Tutumları”,H.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2004,Ankara

Aylin ATAAY,”Kadın Yöneticilerde Kariyer Boyutları ve Etenler.”,20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, TODAİE Yayınları, Yayın No:285,1998,Ankara

Canan CEYLAN,’’Mentorluk İlişkilerinde Farklı Bir Yaklaşım: Kariyere Uyarlı Mentorluk’’2007

Demet BACACI-VAROĞLU,”Örgütsel Yaşamda Toplumsal Cinsiyet Rolleri”,Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayın Dağıtım,2001,Ankara Demet VAROĞLU,”Geleneksel Toplumsal Cinsiyet Rollerinden Androjeni’ye Gidiş”,01.11.2006

İlknur KALAN, Kadın ve Adalet, Kaynak Yayınları, Yayın No:247,1998,İstanbul

Meryem AKOĞLAN, Konaklama Endüstrisinde Kadın Yöneticiler, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları,1997,Eskişehir

KSSGM, Sağlık Sektöründe Kadın, KSSGM Yayınları,2000,Ankara

Nancy Lockwood, “The Glass Ceiling: Domestic and International Perpectives” HR Magazine,2004

Serpil AYTAÇ, Çalışma Yaşamında Kadın ve Kariyer, TİSK Yayınları,1999,Bursa

Serpil AYTAÇ, Çift Kariyerli Eşler ve Çalışma Yaşamındaki Yeri, Ezgi Kitapevi Yayınları,2001,Bursa

Uğur ZEL,”İş Arenasında Kadın Yöneticilerin Algılanması ve Kraliçe Arı Sendromu”,htpp://www.ugurzel.com/Makaleler/Makaleler/kralice_arı_s endromu.htm (23.09.2006)
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.