KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE YÖNETİCİLERİN ALGISI: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Durmuş Yörük
2.094 875

Öz


Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesindeki (AKÜ) stratejik planlama süreci incelenmiş ve Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bulunan harcama birimlerindeki akademik ve idari yöneticilerin, Stratejik planlama sürecinin Üniversiteye katkıları, Stratejik planlamanın Üniversitenin hangi faaliyetleri açısından önemli olduğu, Stratejik planlama yapılırken katılımcılığın gerekliliği ve Üniversitenin misyon, vizyon amaç ve hedeflerinin nasıl algılandığı ile ilgili algı düzeyleri ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda stratejik planlamaya karşı yöneticilerin genelde algı düzeylerinin yüksek olduğu ve harcama birimi yöneticilerinin görev yaptıkları birimlere, kıdem yıllarına, eğitim durumlarına ve stratejik planlama çalışmalarına katılıp katılmama durumlarına göre algılarında önemli farklılıklar olduğu görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Stratejik Planlama, Algı, Kamu Kurumları

Tam metin:

PDF


Referanslar


Afyon Kocatepe Üniversitesi, (2008). Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Planı 2009-2013, Afyonkarahisar.

Aktan, C. C. (1999) 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2): Stratejik Yönetim, TÜİGAD Yayını, İstanbul.

Altunışık R., Coşkun, C., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (4. Baskı). Sakarya Kitabevi, Sakarya.

Bryson, John M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, CA.

Celep, H. ve Karagöz N. “Stratejik Planlama” www.sgb.gov.tr, (11.12.2009)

David, R. F. (1997). Concepts of Strategic Management, 6. Baskı, Prentice- Hall, USA

Devlet Planlama Teşkilatı, (2006). Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, 2. Sürüm, DPT Yayınları, Ankara.

Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, (5. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul.

Eren, E. (2000), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, (5. Baskı). Beta Yayınları, İstanbul.

Erkan, V. (2008), Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama, Ankara:Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları.

Gürer, H. (2006) “Stratejik Planlamanın Temelleri ve Türk Kamu Yönetiminde Uygulanmasına Yönelik Öneriler”. Sayıştay Dergisi, Sayı. 63, 91- 104.

Maliye Bakanlığı, (2006). “2008-2012 Stratejik Plan Çalışması, Temel Bilgilendirme Belgesi” Ankara: Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları.

Polat, N. (2007) “Yönetim Bilgi Sistemi ve Sayıştayda Yürütülen Çalışmalar”. Sayıştay Dergisi, Sayı. 65 (Özel), 188-192.

Sağ, H.B. (2007) “Planlamadan Kontrole Stratejik Yönetim Süreci”. Strateji Bülteni, Sayı 5 Türkiye Genç İşadamları Derneği Yayınları Simge Ofis Matbaacılık.

Saran, U. (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Atlas Yayınları, Ankara.

Söyler, İ. (2007) “Kamu Sektöründe Stratejik Yönetim Uygulanabilir mi?” (Engeller/Güçlükler). Maliye Dergisi, Sayı. 152, 103-114.

Ülgen, H. ve Mirze K.S. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.