Mobbing (Yıldırma) ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi

Fatih KARCIOĞLU, Ülke Hilal ÇELİK
10.745 6.198

Öz


Çalışmanın amacı, mobbingin, mağdurun bulunduğu örgüte olan bağlılığını ne yönde etkileyeceğidir. Dolayısıyla çalışmada mobbing ve örgütsel bağlılığa etkisi araştırılmıştır. Araştırmada iki ölçek kullanılmıştır. Bunlardan ilki, Henz Leyman (1993) tarafından belirlenen 5 grup ve 45 ifadeden oluşan mobbing tipolojisinden faydalanarak geliştirilen mobbing davranışları, nedenleri, etkileri ve tepkileri belirlemeye yönelik olarak hazırlanan mobbing ölçeği, diğeri ise Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğidir. Araştırma evrenini Erzurum merkezde görev yapan banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yaralanılmıştır. Anketler, basit tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilen 80 çalışana yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda mobbing davranışları ile örgütsel bağlılık ve üç bileşeni (duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devamlılık bağlılığı) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.