BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMI İLE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) UYGULAMALARINDA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ

Talha USTASÜLEYMAN, Selçuk PERÇİN
2.055 487

Öz


Çalışmada, imalat firmalarının TKY uygulamalarının başarısında etkili olan liderlik, çalışanların katılımı, müşteri/tedarikçi ilişkileri, ürün süreç yönetimi, stratejik planlamayı içeren kriterlerin önem derecesini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla TKY ilkeleri sistem ve teknikler, kültür ve insan, politika geliştirme ve müşteriler olmak üzere dört grupta toplanarak hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan hiyerarşik yapı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı ile değerlendirilerek Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının başarısında etkili olan kriterlerin önem derecesi belirlenmiştir. Değerlendirme sonucunda en önemli kriter grubunun kültür ve insan olduğu görülmüştür. Ayrıca sistem ve teknikleri içeren ana kriter grubunda süreç kontrolü ve geliştirme, kültür ve insan kriter grubunda çalışanların katılımı, politika geliştirme grubunda stratejik planlama ve müşteriler ana kriter grubunda müşteri odaklılık kriterinin en önemli kriterler olduğu ortaya çıkmıştır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.