AR-GE PROJELERİNİN SEÇİMİNDE GRUP KARARINA DAYALI BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMI

Tuba Yakıcı Ayan, Selçuk Perçin
2.703 878

Öz


Özet: Günümüzde Ar-Ge projelerinin seçimi, firmaların başarısındaki en önemli yatırım kararlarından biri haline gelmiştir. Ar-Ge projelerinin seçimi, değerlendirme süreci çok sayıda nitel ve nicel kriter içerdiğinden oldukça karmaşık bir karar verme problemidir. Çalışmanın amacı, Ar-Ge projelerinin seçiminde grup kararına dayalı bulanık TOPSIS yaklaşımını önermektir. Çalışmada, önerilen modelin literatürde yer alan yaklaşımlara olan üstünlüğünü göstermek amacıyla örnek bir uygulama sunulmuştur. Uygulamada, dört karar verici tarafından 6 kritere dayalı olarak beş alternatif Ar-Ge projesi değerlendirilerek en iyi proje seçilmiştir. Ayrıca, önerilen modelin kriter ağırlıklarındaki değişikliklere olan duyarlılığını görmek amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ar-Ge, Bulanık TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.