BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN ÇATIŞMA YÖNETİM TARZLARINA ETKİSİ: SAVUNMA SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ahmet Erkuş, Akif Tabak
2.155 541

Öz


Özet: Çatışma yönetim tarzları, bireylerin çatışmaların çözümlenmesi
sürecinde sergiledikleri davranışlarla ilgilidir. Bireylerin çatışma tarzlarını ise
farklı değişkenlerin etkilediği bilinmektedir. Kişilik özellikleri de çatışma
yönetim tarzına etki eden önemli değişkenlerden birisidir. Bu kapsamda
çalışmada, kişilik özelliklerinin çalışanların çatışma yönetim tarzlarına etkisini
belirlemek amacıyla savunma sanayi işletmelerinde çalışan 304 bireyle alan
araştırması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, beş faktör kişilik özellikleri
ile bireylerin çatışma yönetim tarzları arasında önemli ilişkiler olduğu
belirlenmiştir. Özellikle, uyumluluk kişilik özelliği ile işbirlikçi, uzlaşmacı,
yardımsever ve geri çekilen çatışma yönetim tarzları arasındaki anlamlı ve
pozitif ilişkiler dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çatışma, Çatışma Yönetim Tarzları, Kişilik, Beş
Faktör Kişilik Özellikleri

 

Abstract: Conflict management styles are related with the behaviors
which individuals display during the process of conflict resolution. It is known
that individual conflict styles are influenced by different variables. Personality
traits are one of the important variables that influence the conflict management
styles. Within this context, this study was carried out on 304 employees’ who
work at institutions in defense industry in order to find the influence of
personality traits on conflict management styles. The research results show
significant relationship between five-factor personality traits and individual
conflict management styles. Particularly the relationship between the
personality trait “agreeableness” and integrating, compromising, obliging and
avoiding conflict management styles are significantly meaningful and positive.
Key Words: Conflict, Conflict Management Styles, Personality, Five
Factor Personality Factors


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.