ENFLASYON VE BÜTÇE AÇIKLARI İLİŞKİSİ: TANZİ VE PATİNKİN ETKİSİ

Zehra Abdioğlu, Harum Terzi
3.635 4.438

Öz


Özet: Tanzi etkisi; enflasyonun, vergi gelirlerinin reel değerini
düşürmek suretiyle bütçe açığını arttırdığını ifade etmektedir. Patinkin etkisi ise
enflasyonun reel harcamaları azaltmak suretiyle bütçe açıklarını azalttığını
savunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Tanzi-Patinkin etkilerinin geçerliliğini ve
bütçe açıkları ile enflasyon oranı arasındaki uzun dönem ilişkiyi Pesaran, Shin
ve Smith (2001) sınır testi yaklaşımı ile 1975-2005 dönemi Türkiye ekonomisi
için incelemektir.
Enflasyon oranı ile bütçe açıklarının uzun dönemde birlikte hareket
ettiklerini gösteren analizlere göre, uzun dönemde enflasyon oranı ile bütçe
açıkları arasında negatif ilişki söz konusudur. Bu ilişki Patinkin etkisinin
Türkiye için Tanzi etkisine göre daha baskın olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Bütçe Açığı, Tanzi Etkisi, Patinkin
Etkisi, Sınır Testi

 

Abstract: While the Tanzi effect through which inflation reduces real
tax revenues indicates that budget deficit increases, the Patinkin effect indicates
that as inflation increases the real spending decreases and the budget deficit
decreases too. The purpose of this study is to test the validity of the Tanzi and
the Patinkin effects, and to examine the existence of a long run relationship
between the budget deficit and the inflation rate by employing Pesaran, Shin
and Smith (2001) bound testing approach in the period of 1975-2005 for the
Turkish economy.
The results based on the cointegrating relations between budget deficit
and inflation rate point out that the negative relationship between the inflation
rate and the budget deficit. This relationship indicates the Patinkin effect
dominants to the Tanzi effect in the case of Turkey.
Key Words: Inflation, Budget Deficit, Tanzi Effect, Patinkin Effect,
Bound Test


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.