KAYNAK KISITLI ÇOKLU PROJE PROGRAMLAMA PROBLEMİ İÇİN TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI

Tuba Yakıcı Ayan
1.448 1.903

Öz


Özet: Bu makalede kaynak kısıtlı çoklu proje programlama problemini
(KÇPP) çözmek için geliştirilen için bir tavlama benzetimi (TB) algoritması
sunulmaktadır. Programlamanın amacı, proje gecikmeleri ve faaliyet
beklemelerinden kaynaklanan maliyetler toplamını en küçüklemektir. Bu yönü
ile çalışma benzer çalışmalardan ayrılmaktadır. Kısıtlara uygun çözüm
gösterimi, öncelik ilişkilerine uygun bir faaliyet listesine ve kaynak tahsislerine
dayanmaktadır. TB algoritmalarında büyük çoğunlukla kullanılandan farklı
olarak bu çalışmada daha yavaş bir soğutma planı ve iki ayrı durdurma ölçütü
kullanılmaktadır. Geliştirilen algoritma rastgele oluşturulan büyük bir problem
üzerinde test edilmekte ve elde edilen sonuçlar önerilen algoritmanın etkinliğini
doğrulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Proje programlama, Kaynak kısıtı, , Tavlama
benzetimi, Soğutma planı.

 

Abstract: In this paper, a simulated annealig (SA) algorithm developed
to solve resource constrained multi-project problem is presented. Object of
programming is to minimize project delays plus standby times of activities.
From this perspective, this study differs from similar studies. The feasible
solution representation is based on a precedence feasible list of activities and
resurce assignments. In this study unlike traditional SA algorithms , a very slow
cooling schedule and two different stop criteria are used. The algorithm is tested
on a randomly generated large problem. The results confirm the effectiveness of
the proposed algorithm.
Keywords: Project programming, Resource constraint, Simulated
annealing, Cooling Schedule.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.