KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE VİZYON AÇIKLAMASININ İŞLETMENİN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Selen Doğan, Celal Hatipoğlu
1.532 4.405

Öz


Özet: İşletmeler küresel rekabet ortamında hızlı değişen çevre, teknoloji
ve müşteri tercihlerine uyum sağlayabilmek için değişmek ve değişim sürecini
kurumsallaştırmak zorunda kalmaktadırlar. Bu değişimi gerçekleştirebilmeleri
için ise öncelikle temel değerlerini, misyonlarını ve amaçlarını bir araya
getirmek suretiyle küresel bir vizyon oluşturmaları ve bunu çalışanlarıyla
paylaşmaları gerekmektedir. Ancak paylaşılmış bir vizyon, yöneticileri ve
çalışanları belli ilke ve hedefler etrafında buluşturmakta ve işletme için bir rota
oluşturmaktadır. Bu şekilde, çabalar ortak bir amaç etrafında buluşmakta
çalışanların motivasyonu ve etkinliği artmaktadır. Bu kapsamda özellikle son
yıllarda stratejik yönetim anlayışı ile birlikte gelişen vizyon sahibi olma,
vizyonun başarılı bir şekilde iletilmesi ve paylaşılmasının örgütsel performans
üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılan çalışmada; vizyon
kavramı, vizyonun oluşturulması ve paylaşılması, vizyon ve stratejik yönetim
ilişkisine yer verilerek Küçük ve Orta Boy İşletmelerde (KOBİ’lerde) vizyon
açıklamasının işletme performansına olan etkisi açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Vizyon Açıklaması, Örgütsel
Performans.

 

Abstract: Companies are obliged to change and institute its change
prosesses to be able to accommodate fast changing environment, technology
and customer preferences in global competition atmosphere. For this, they
primarily form a global vision by collecting its principal values, mission and
purposes and share them with its employees. Only a shared vision can collect
top management and personel together around the spesific principles and
purposes and they are determined as a route for the whole company. In this way
all efforts come together and the motivation and efficiency of the personel
increases. Under this circumstances, for understanding the effect of possessing a
vision which developed especially in last years with strategic management,
transferring the vision succesfully and sharing it on organizational performance;
vision as a concept, creating and sharing the vision and relationship between the
vision and strategic management studied in order and effects of vision statement
on company performance in Small and Medium Sized Enterprises (SME’s) are
explanined.
Keyw Words: Small and Medium Sized Enterprises, Vision
Statements, Organizational Performance.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.