HEDEF MALİYETLEMEDE ÜRÜN FİYATINI BELİRLEME

İhsan Yıldıztekin
1.365 650

Öz


Özet: Üretim faaliyetleri yerine getirilirken oluşan ürün maliyet
unsurlarını tanımlamak ve sınıflandırmak gereklidir. Ürünle ilgili tam maliyet
veya değişken maliyet bulunur. Böylece ürün satış fiyatı ile karlılığı hesap
edilebilir. Günümüz rekabet ortamında stratejik maliyetleme yöntemleri
geliştirilmiş ve faaliyetlerle maliyetler arasındaki sebep-sonuç ilişkisi
kurulmaya çalışılmıştır. Ürün için katma değer oluşturmayan, başka bir bakış
açısıyla değer katmayan faaliyetlerin maliyetlerini elimine etmek istenmektedir.
Bu tür maliyetleri elimine etmek olası değil ise, en aza indirmek
amaçlanmalıdır. Kalite geliştirme süreciyle birlikte maliyet düşürücü teknik ve
önlemler alındığı zaman üretimde verimlilik ve karlılık artacaktır. Ürünlerin
rekabet etme olanağı yükseltilmiş olacaktır. Daha doğru maliyet ölçümleri
yapılacak ve performans değerlendirmeleri neticesinde yönetimin başarılı
olması sağlanacaktır. Yönetimin başarılı olması ise maliyet bilgi sisteminin
güvenirliği ile doğru orantılıdır. Üretimin sürekliliğine yardımcı olacak kararlar
alınabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Üretim faaliyetlerini belirleme, Hedef maliyetleme
ve fiyatlama

 

Abstract: While conducting production activities, it is necessary to
define and classify the product cost elements formed. The related total and
variable costs of the product are found. Thus, the sale price and profitability of
the product can be estimated. In the present competitive medium, strategic
costing methods have been developed and cause and effect relationship between
activities and costs have been tried to set up. The costs of the activities which do
not form added value, in other words nonvalue-adding activities, are wanted to
be eliminated. If not possible to eliminate such costs, to reduce those to the least
should be aimed. Together with quality development process, when precautions
are taken to reduce costing, efficiency and profitability of the competition of
products will be increased. More accurate costing measurements will be made
and as a result of performance evaluation the managerial success will also be
ensured. The managerial success is direct proportional to the reliability of
costing information system. If all these are achieved, decisions to help the
sustainability of the production can be made.
Key Words: Determining production activities, target costing and
pricing


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.