KENTSEL EKONOMİK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLİTİK VEYA EKONOMİK TERCİH Mİ?

Lütfü Öztürk, M. Kemal Değer, Sevgi Değer
1.320 1.093

Öz


Ozet: Bu cal.smada, Turkiye�fdeki Serbest Bolge (SB)
uygulamalar.n.n kentsel buyume uzerindeki etkileri arast.r.lm.st.r. Bu cercevede
1990-2000 donemi verilerine sa.l.kl. bir sekilde ulas.labilen 72 il dikkate
al.narak, SB'lerin bulunduklar. illere olan ekonomik katk.s. incelenmistir. .csel
buyume esitli.inin kullan.ld... cal.smada, nufus art.s h.z., ozel yat.r.mlar, kamu
yat.r.mlar. ve cari harcamalar, altyap. ve co.rafi konum gibi de.iskenlerin
kentlerin ekonomik buyumesine olan etkileri de dikkate al.nm.st.r. Analiz
sonuclara gore illerin co.rafi konumu ve kullan.lan krediler, ekonomik buyume
uzerinde istatistiki ac.dan anlaml. ve pozitif etkilere neden olurken, iller
aras.nda gelir yak.nsamas.na isaret edecek sekilde, kisi bas.na baslang.c gelir
duzeyi ile ekonomik buyume aras.nda anlaml. ve negatif iliskiler bulunmustur.
SB'leri temsilen kullan.lan golge de.iskenin katsay.s. pozitif olmakla birlikte
istatistiki ac.dan anlaml.l.k tas.mamaktad.r. Ancak, deniz kenar.ndaki SB'leri
dikkate alacak sekilde yeniden yap.lan kestirimlerde, ilgili de.isken ile illerin
ekonomik buyumesi aras.nda istatistiki ac.dan anlaml. say.labilecek iliskilerin
yakalanmas., SB'lerin kurulus yeri tercihlerinde ekonomik faktorlerden cok
siyasi kararlar.n etkili oldu.una isaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Serbest Bolgeler, Yerel Ekonomik Kalk.nma,
Kent Ekonomileri, Kentsel Ekonomik Buyume Dinamikleri.

 

Abstract: In this study, it has been examined the affects of Free
Zones on local economic growth in Turkey. Contributions of Free Zones on
economies of provinces where they have been established have been estimated
by considering available data of 72 provinces. The affects of private sector
investments, public investments, public current and infrastructure expenditures,
geographical location and the rate of population growth on economic growth of
provinces have been studied using endogenous growth equation. According to
results of analysis, geographical location and credits have statistically
significant and positive affects on economic growth, while initial per capita
income of provinces have statistically significant and negative affects which
indicate income convergence among provinces. Coefficient of dummy variable
used for Free Zones has statistically insignificant and positive sign. When the
dummy of Free Zones has been reorganized by considering whether provinces
has seaport or not, results of estimation indicate that Free Zones have positive
affects on economic growth of provinces which have seaport. Consequently, it
can be said that the decision of locational choice of Free Zone has been made
using political benefits than economic feasibilities.
Key Words: Free Zones, Local Economic Development, Urban
Economies, Economic Growth Dynamics,


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.