BİLGİ YÖNETİMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Oya Erdil, Hakan Kitapçı
1.374 319

Öz


Ozet: Bilgi yonetimi, orgutte katma de.er yaratan onemli bir surectir.
.sletmeler yeni yontemler, yeni bilgiler kullanarak, elde edilen bilgi birikimini
di.er insanlarla paylasarak, cal.sanlar aras.nda isbirli.ini gelistirerek bilgi
yonetim surecini etkin hale getirebilir. Elde edilen enformasyon, stratejik
yeteneklerle birlestirilirse isletmenin etkinli.i artacak ve rekabet avantaj.
kazan.lacakt.r. Bu cal.sman.n amac. bilgi yonetiminin, stratejik yetenek ve
rekabet yo.unlu.unun isletme etkinli.i ile iliskisi incelenmesidir.
Marmara bolgesinde kalite belgeli firmalardan imalat sektorunde yer
alan 360 isletmenin 79�funun orta duzey yoneticilerinden veriler elde edilmistir.
De.iskenler daha once di.er arast.rmac.lar taraf.ndan kullan.lan olceklerle
olculmustur. Faktor yap.s.n.n belirlenebilmesi icin de.iskenler Varimax
yontemiyle rotasyon yap.lm.s, olcekler icin korelasyon analizi ve Cronbach Alfa
guvenilirlik testi uygulanm.st.r. Hipotezlerin testi icin korelasyon ve ayr.
regresyon modeli kurularak analiz yap.lm.st.r. Yap.lan cal.sman.n sonucunda
bilgi yonetimi boyutlar.yla ile isletme etkinli.i aras.nda pozitif ve anlaml. bir
iliski oldu.u gorulmustur.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Yonetimi, Rekabet Yo.unlu.u, Stratejik
Yetenek ve .sletme Etkinli.i

 

Abstract: Knowledge management is an important process in terms
of value added. The efficiency of knowledge management process can be
obtained by implementing the new methods, using new information,
dissemination of them with other individuals within the organization and
cooperation among employees. After the obtained information�fs integration
with the strategic capabilities, the effectiveness of the firm and its competitive
advantage will increase. The aim of this study is to demonstrate the associations
among knowledge management, competitive intensity, strategic capabilities and
firm effectiveness by an empirical research.
Data obtained from 79 middle level managers of 360 firms in the
Marmara region which have ISO certification were used to examine the
hypothesized relationships among variables. All variables were measured with
already existing reliable scales used in the previous research. Principal factors
with Varimax rotation were used for each variable to demonstrate the factor
structure. We used the Cronbach�fs Alpha to estimate reliability scales. Then the
data were analyzed by using correlation analysis and separate regression
models. The results revealed that knowledge management dimensions of the
proposed model were found to be positively and significantly related to firm
effectiveness.
Key Words: Knowledge Management, Competitive Intensity,
Strategic Competence and Firm Effectiveness.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.