360 DERECE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: ASKERİ İMALAT İŞLETMESİNDE YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Asuman Akdoğan, Özgür Demirtaş
2.952 1.322

Öz


Özet: Teknolojik gelismelere bağlı olarak günümüz
organizasyonlarında insan kaynağı ve onun yönetimi daha da ön plana çıkmıstır.
Bu sebeple de organizasyonlarda önemli bir unsur olan bu gücün yönetilmesi
için güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmıs bir performans değerlendirme
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, bir kamu kurulusunda kullanılan
performans değerlendirme sistemi analiz edilmis ve 3600 performans
değerlendirme sisteminin uygulanabilirliği arastırılmıstır. Uygulanması
düsünülen sistemin tasarımında da halen A.B.D ordusunda pilot çalısmaları
devam eden değerlendirme formları kültüre özgü düzeltmeler yapılarak
kullanılmıstır. Mevcut sistemin analiz edilmesinden sonra ise uygulanan alan
arastırmasıyla 360 derece değerlendirme sisteminin uygulanabilirliği
arastırılmıs, sonuçta uygulanan pilot çalısma ile örnek kapsamında sistemin
olumlu sonuçlar yaratabileceği görülmüstür.
Anahtar Kelimeler : Performans Yönetim Sistemi, 360 Derece Geri
Besleme

 

Abstract: In today’s organizations, human resources and its
management comes more to the foreground with the advancement in the
technology. So as to manage this power which is an important element of the
organizations, it is needed to have a performance evaluation system whose
reliability and validity have been proven. In this study, the performance
evaluation system of a public foundation has been reviewed and applicability of
360 degree performance evaluation system has been studied. In the design of
this system to be applied, evaluation forms which are in pilot applications in
U.S.A presently, have been used and applied after system analysis process in a
public firm as a field working and applicability of 360 degrees evaluation
system has been tested by hypothesis.
Key Words: Performance Management System, 360 Degree
Feedback


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.