MAKUL DEĞER MUHASEBESİ VE İŞLETME YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Ahmet Doğan, Şükran Güngör Tanç, Ahmet Tanç
1.555 799

Öz


Özet: Tarihi maliyet muhasebesi günümüzde giderek yerini daha yeni
bir yaklaşım olan makul değer muhasebesine bırakmaktadır. Tarihi maliyet
muhasebesi temeline dayanan finansal tablolar, her ne kadar işletmelerin
değerini tahmin etmeye yarayacak bilgileri içerseler de gerçek finansal durumu
ve faaliyet sonuçlarını göstermezler. Mali tablolarda, varlıkların ve
yükümlülüklerin tarihi değerleri ile makul değerleri birbirinden uzaktır. Bu
durum, gerçekte yönetimin başarısını veya başarısızlığını gizlemesine neden
olabilir. İşletmelerin mali tablolarının mevcut piyasa koşullarında gerçek, doğru
bilgilerle kolayca anlaşılmasına ve yorumlanmasına olanak sağlayan değerleme
ölçüsü makul değer ya da gerçeğe uygun değerdir. Bu çalışmada konu ile ilgili
olarak makul değer ile tarihi maliyet arasındaki farklılıklar üzerinde durularak
mali tablo kullanıcıları üzerindeki etkileri ile işletme yönetimine sağlayacağı
katkılar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarihi Maliyet Muhasebesi, Makul Değer
Muhasebesi, İşletme Yönetimi

 

Abstract: Recently, historical cost accounting is being replaced more
and more by the new fair value accounting paradigm. Although financial
statement based historical cost accounting provides information to be used to
appraise the business’ value, it obscures real financial position and operation
results of a business. Historical value of assets and liabilities in financial
statements has only a remote association with their fair value. This situation can
give rise to hide management’s real accomplishment or failure. Fair value is a
valuation measure that provides to understand and comment financial statement
with true and real information easily in existing market conditions. The purpose
of this study is to investigate the influences on business management of fair
value accounting. And also in this study is tried to examine that differences
between fair value and historical cost and effects of fair value on financial
statement’s users.
Key Words: Historical Cost Accounting, Fair Value Accounting,
Business Management


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.