FORMALIZATION AND ITS EFFECTS ON WORK OUTCOMES OF TEACHERS: THE ROLE OF POTENTIAL MODERATORS

Halis Demir
1.106 291

Öz


Özet: Bu çalışmanın ana amacı, öğretmenlerin rol stresi, iş tatminsizliği,
örgütsel bağlılığı ve yabancılaşması üzerinde örgütsel düzenlemelerin etkisini
incelemektir. Ayrıca, meslekteki yıl sayısı, yaş ve yüksek düzeyli ihtiyaçların
gücü gibi değişkenlerin, örgütsel düzenlemeler ve iş çıktıları ilişkilerinde,
öğretmenler için, farklılık yaratıp yaratmadığı araştırılmıştır. 256 öğretmenden
elde edilen verilere uygulanan analiz sonuçlarına göre; örgütsel düzenlemeler,
rol stresi olarak ifade edilen, rol belirsizliğini ve rol çatışmasını azaltmaktadır.
Öğretmenlerin rol çatışması ve motivasyon problemleri çalışmanın dikkate
alınması gereken bulgularıdır. Ayrıca çalışmanın anahtar bulgularından biri de,
örgütsel düzenlemelerin örgütsel bağlılığı artırmasıdır.
Anahtar Kelimeler: düzenleme, rol stresi, iş tatmini, örgütsel bağlılık,
yabancılaşma

 

Abstract: The main purpose of this research is to examine the effect of
formalization on role stress, job dissatisfaction, organizational commitment, and
alienation, and the possible effect of the moderating variables such as job
tenure, age, and higher order need strength within a group of teachers.
Interrelationships of organizational formalization and work outcomes were also
analysed with the data obtained from 256 primary and secondary school
teachers. According to the results of the analysis, formalization was found to
decrease both types of role stresses. Role conflict and motivation problems of
teachers are the noticeable findings obtained in this study. One of the key
findings of the study is also that formalization increases organizational
commitment.
Key Words: Formalization, role stress, job satisfaction, organizational
commitment, alienation.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.