KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE FAALİYET DENETİMİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

N. Özgür Doğan, Ahmet Tanç
1.590 3.338

Öz


Özet: Faaliyet denetimi, sadece muhasebe ve finansla değil,
organizasyonun tamamı ile ilgilenen modern iç denetim kapsamında yer alan bir
kavramdır. Faaliyet denetimi kaynakların tahsisi ve kullanımı, yönetim
kontrollerinin değerlendirilmesi ve performans konularına odaklanmaktadır.
Doğası gereği, kullandığı denetim teknikleri bakımından diğer denetim
türlerinden farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, turizm sektörünün önemli bir
parçası olan ve yoğun rekabetin yaşandığı konaklama işletmelerinin faaliyet
denetimleri konu edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesinde
faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin göreceli etkinlik ölçümünü
parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanarak
gerçekleştirmektir. Faaliyet etkinliğinin ölçümü için 18 konaklama işletmesi
değerlendirmeye alınmış ve yapılan analiz sonucu 4 işletmenin etkin olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca etkin olmayan konaklama işletmeleri tespit edildikten
sonra bu işletmelerin etkin olabilmeleri için bazı öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Faaliyet Denetimi, Performans Denetimi, Veri
Zarflama Analizi (VZA), Konaklama İşletmeleri

 

Abstract: Operational auditing is a term takes place in modern internal
auditing that is not only concerned with finance and accounting, but also with
the whole organization. It focuses on allocation and utilization of resources,
evaluation of managerial controls and performance. By its nature, operational
auditing differs from the other types of auditings in terms of auditing
techniques. The subject of this study is the operational auditing in hospitality
businesses that are an important part of tourism industry and experience
intensive competition. The aim of this study is to evaluate the comparative
efficiency of hospitality businesses operating in Cappadocia Region, using a
non-parametric methodology known as the Data Envelopment Analysis (DEA).
In order to evaluate operating efficiency, 18 hotels were choosen and 4 hotels
were found to be efficient according to the results of analysis. Finally, after
determining the inefficient hotels, they were advised how to be efficient.
Key Words: Operational Auditing, Performance Auditing, Data
Envelopment Analysis (DEA), Hospitality Businesses


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.