FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİN İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE İÇİN BİR VAR MODELİ

Berer Güngör, Ömer Yılmaz
1.377 2.301

Öz


Özet: Bu çalışmada, 1987–2005 dönemine ait üç aylık ekonomik veriler
kullanılarak, ülkemizde bankacılık sektörü ve menkul kıymet piyasasındaki
gelişmelerin iktisadi büyüme üzerindeki muhtemel etkileri araştırılmıştır.
Johansen- Juselius eş-bütünleşme test sonuçları, bankacılık sektörü ve menkul
kıymet piyasasındaki gelişmeler ile iktisadi büyüme arasında uzun dönemli bir
ilişki olduğunu göstermiştir. Granger nedensellik test sonuçları ise, borsa
gelişimi ile iktisadi büyüme arasında iki yönlü, bankacılık sektörüyle iktisadi
büyüme arasında iktisadi büyümeden bankacılık sektörüne doğru tek yönlü bir
nedenselliğe işaret etmiştir. Ülkemize yönelik elde edilen bu bulgular,
literatürdeki “talep takibi” görüşünü desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Menkul Kıymet Borsası,
İktisadi Büyüme

 

Abstract: In this study, using quarterly economic data for the 1987-
2005 period, the probable impact of banking sector and stock market
development on economic growth was tried to be investigated in our country.
Johansen- Juselius cointegration test results show that there is a long run
relationship between banking sector and stock exchange development and
economic growth. Granger causality test results signal bidirectional causality
between stock exchange development and economic growth and a one
directional causality from economic growth to banking sector development.
This findigs support “demand following” view in the literature.
Key Words: Banking Sector, Stock Exchange, Economic Growth


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.