KAMU HARCAMALARI- EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 1970-2005 YILLARI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Nagihan Oktayer, Nazan Susam
1.984 2.941

Öz


Özet: Literatürde, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisini
araştıran çok sayıda teorik ve ampirik çalışma bulunmaktadır. Söz konusu
çalışmaların temel sorunsalı, kamu harcamalarının uzun dönem ekonomik
büyümeyi nasıl etkilediğidir. Teorik açıdan ele alındığında, Keynesyen görüş
çerçevesinde konuya ilişkin iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Birinci
yaklaşıma göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir
ilişki vardır, ikinci yaklaşımı savunanlar ise kamu harcamalarının ekonomik
büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini savunurlar.
Bu çalışmanın amacı, kamu harcamaları-ekonomik büyüme ilişkisini
1970-2005 döneminde Türkiye için test etmektir. Ampirik test sonuçlarına göre,
toplam kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi anlamlı
çıkmamıştır. Ancak kamusal yatırım harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde
pozitif bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu Harcaması, Ekonomik Büyüme, Üretim
Fonksiyonu, Keynesyen Literatür, Ekonometrik Model

 

Abstract: There is a substantial theoretical as well as empirical study
on the relationship between government expenditures and economic growth in
literature. The central question is whether or not government spending increases
the long term growth rate of the economy. In the theory, there are two
competing approachs explaining this relationship in the Keynesian
macroeconomic wievpoint. According to the first approach, growth rate
responds positively to increase in the public spending, where the second
approch argues that these spendings are growth retarding.
The purpose of this paper is to examine the impact of government
expenditures on economic growth in Turkey for 1970-2005 period. According
to the results of empirical test, there is no any relationship between the total
government expenditures and long term growth in Turkey for this period, but
this relationship appears between the government investment expenditures and
economic growth.
Key Words: Public Expenditures, Economic Growth, Production
Function, Keynesian Literature, Econometric Model


Tam metin:

PDF