KEYNESYEN VE MONETARİST GÖRÜŞTE PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI: BİR KARŞILAŞTIRMA

Vedat Cengiz
2.343 7.561

Öz


Özet: Parasal aktarım mekanizması, para politikasına ilişkin alınan
kararlarının reel ekonomiyi hangi süreç üzerinden etkilediğini ifade etmektedir.
Son zamanlarda para teorisi ile ilgili çalışmalar içerisinde parasal aktarım
mekanizması konusunun öneminin giderek arttığı görülmektedir. Bu çerçevede
parasal aktarım mekanizması ile ilgili teorik bir analiz konuya daha geniş bir
perspektiften bakılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma parasal aktarım
mekanizmasını Keynesyen ve Monetarist görüş çerçevesinde tartışmayı
amaçlamaktadır. Çalışmada her iki görüşün konuya yaklaşımlarındaki
farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Keynesyen
Görüş, Monetarist Görüş.

 

Abstract: Monetary transmission mechanism describes the process
through which monetary policy decisions effect the real economy. Recently the
monetary transmission mechanism has become a more prominent theme in
monetary theory analysis. In this context a theoretical analysis about the
monetary transmission mechanism will provide to have a wide perspective
about the theme. The aim of this study is to discuss the transmission
mechanisms in context Keynesian and Monetarist view. The study introduces
the different aspects of these views.
Key Words: Monetary Transmission Mechanism, Keynesian View,
Monetarist View.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.