AB İLERLEME RAPORLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DEKİ VERGİ KAYIP VE KAÇAKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMALAR

Şafak Ertan Çomaklı
1.952 1.566

Öz


Özet: Günümüzde ülkelerin tamamı ekonomik yapıları üzerinde olumlu
ya da olumsuz etki bırakan gölge ekonomiyi (“saklı”, “yeraltı”, “kara” vb.)
kabullenmişlerdir. Bu nedenledir ki kayıtdışı ekonomiye sahip olan ülkeler söz
konusu bu ekonominin boyutlarını bilmek istemektedirler. Türkiye’de kayıtdışı
ekonomiye sahip ülkelerden birisidir. Kayıtdışı ekonomiyle ilgili yapılan son
çalışmalardaki tahminler göstermektedir ki Türkiye’de geniş ve gelişmekte olan
bir kayıtdışılık söz konusudur. Bu çalışmada özellikle vergi kayıp ve
kaçakçılığıyla ilgili Türkiye ve Avrupa Birliğinde ki kayıtdışı ekonomiden
bahsedilecektir. Burada belirlenmek istenen nokta vergisel kayıtdışılık açısından
“Avrupa Birliği ne istiyor?” ve “Türkiye Avrupa Birliğine entegre olmak için ne
yaptı ve yapmak zorunda?”. Sonuçlar gösterdi ki Avrupa Birliği bu sorunla ilgili
önemli oranda çözüm sağlamış bulunmakta. Diğer taraftan Türkiye’nin bu
sorunu çözebilmesi için vergi sistemini ve tekniklerini yenilmesi veya vergi
ahlakını yeniden inşa etmesi gibi daha bir çok şey yapması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı ekonomi, vergi kaçakları, mali
düzenlemeler

 

Abstract: Today, all of the countries accept that shadow economy (or
“hidden”, underground”, “black”…etc) has a big influence on their economic
structures, either positive or negative. That’s why, the countries which have
shadow economy, want to know dimensions of this kind of economy. Turkey is
one of the country that has a big dimension of shadow economy. Recent
estimates show us Turkey has a very large and growing shadow economy. In
this paper we present shadow economy in Turkey and European Union
especially according to tax evasion and avoidance. We don’t use any approch to
estimate the size of the shadow economy. We determine “what does European
Union want?” and “what did Turkey do and will have do to entegrate European
Union?” about taxational shadow economy. The results indicate that European
Union has shadow economy but they solved considerable amount of this
problem. On the other side Turkey must have do lots of things to conclude this
matter such as renovate tax laws and techniques or rebuild tax morale etc.
Key Words: Shadow economy, tax evasion, taxational regulations


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.