EKONOMİK ENTEGRASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE AVRASYA BİRLİĞİ’NİN OLABİLİRLİĞİ

Bahar Şanlı
2.007 4.111

Öz


Özet: Ülkeler, zorlaşan rekabet şartlarına dayanabilmek, üretim
kapasitelerini ve verimliliklerini yükseltmek gibi amaçlarla ekonomik
entegrasyonlara yönelirler. Bugün iktisadi birlik aşamasına gelmiş tek ekonomik
entegrasyon hareketi olan Avrupa Birliği benzeri bir birlik oluşturma çabaları
ise, Avrasya coğrafyasında yoğunlaşmaktadır. Sözkonusu bölge, zengin doğal
kaynak rezervleri ve jeopolitik konumu nedeniyle tüm dünyanın ilgisini
çekmektedir. Diğer yandan, bu coğrafyadaki ülkeler arasında kurulan küçük
çaplı işbirlikleri, Avrasya Birliği oluşumunun temelleri olarak kabul
edilmektedir. Bölgede, kısa vadede birlik oluşumunu zorlaştıran sorunlar
yaşansa da uzun vadede bunların çözülmesi halinde, bölgeyi çevreleyen güçlü
ülkelerin de katılımıyla Avrasya Birliği’nin kurulması mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Entegrasyon, Avrasya Coğrafyası,
Bağımsız Devletler Topluluğu, Entegrasyon Hareketleri, Avrasya Birliği.

 

Abstract: Countries lead to form economic integrations with the aims
like coping up with heavy competition conditions, increase their production
capacities and productivity in the global world. Today, a unity like European
Union, which is the only economic integration movement in the world that
reached the level of economic unity, is being aimed to form in the Eurasia
geography. The area attracts whole world’s attention, because of their rich
natural resource reserves and also their geopolitical location. On the other hand,
the gravity area formed of close relations among the countries of the area is
accepted to be the basis of the Eurasian Union’s formation. Even though there
are some problems in the area, which make it difficult to maintain a unity in
short terms, it will be possible to build the Eurasian Union with joining of the
powerful countries around the area by solving these problems in long term.
Key Words: Economic Integration, Eurasian Geography,
Commonwealth of Independent States, Integration Movements, Eurasian Union.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.