KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bora Açan
1.455 1.184

Öz


Özet: Doğu ve güneydoğu illerinden İstanbul’a göç, özellikle 1980’li
yıllardan itibaren 1990’lı yılların sonlarına kadar yoğun şekilde sürmüş ve
günümüzde de geçmiş yıllara göre nispeten azalmış da olsa devam etmektedir.
Bu durumun ve geniş anlamda ekonomik koşulların da etkisiyle, halkın yoksul
kesimi göreceli olarak daha ucuz olan ürünleri talep etmiş ve bu ürünlerin
tüketimini arttırmıştır. Halkın gelir düzeyinin düşmesi ve düşük gelire sahip
kitlelerin büyümesi sonucunda, ucuz ürün ve ucuz ekmek sunan işletmelere olan
talepte de büyüme yaşanmıştır. Bu çerçevede halk ekmek tüketme olgusu da
hızla yayılmıştır. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda hızla büyüyen halk ekmek
üretiminden faydalanan müşterilerin profil özelliklerini tespit etmek ve tüketim
alışkanlıklarını belirlemektir. Bu amaçla, yurdumuzun en büyük ekmek üretim
kapasitesine sahip İstanbul Halk Ekmek İşletmesi’nin ürettiği halk ekmeklerin
satışının yapıldığı Halk Ekmek Büfe’lerinde anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri profili, halk ekmek, halk ekmek
işletmeleri.

 

Abstract: Migration from the eastern and the southeastern cities to
Istanbul rigorously continued from the 1980s to the end of the 1990s and
continues today, yet recently it has relatively slackened when compared with the
previous years. With the profound effect of such a condition and extensively of
the economic conditions, those that come from the poor part of society have
preferred relatively cheaper products and increased their consumption. The
decrease in the income level and the growth of the class with the lower income
has caused an increase in demand for cheap products as well as for the
businesses, which offers cheap products. In this respect, the reality, concerning
the consumption of the bread produced by municipality, has come to focus at
once. The purpose of this study is to determine the profile characteristics of the
consumers who benefit from the cheap bread produced by municipality, which
has been growing quickly in recent years, and ascertain their consumption
habits. To this end, a survey has been conducted in the Municipality Bread
Buffets that have bought bread produced by the Istanbul Greater Municipality
Bread Enterprise.
Keywords: Customer characteristics, municipality bread, municipality
bread firms.


Tam metin:

PDF