DIŞA AÇIKLIK VE KALKINMA İLİŞKİSİ (1968-2003): TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Bayram Güngör, Serdar Kurt
1.418 658

Öz


Özet: Bu çalışmada, 1968-2003 dönemini kapsayan yıllık verilerle,
Türkiye ekonomisinde dışa açıklık ve kalkınma değişkenleri arasındaki ilişkiler
Johansen eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli kullanılarak incelenmiştir.
Dışa açıklık değişkeni olarak dış ticaret hacminin ve ithalatın gayri safi milli
hasılaya oranları, kalkınma değişkeni olarak insani gelişme endeksi, satın alma
gücü paritesine göre hesaplanmış gayri safi yurt içi hasıla ve eğitim endeksi
kullanılmıştır. Sonuçlar, dışa açıklık ve kalkınma arasında uzun dönemli bir
ilişkinin varolduğunu, bununla birlikte dışa açıklık ve kalkınma değişkenleri
arasında karşılıklı kısa dönemli Granger anlamda nedensellik ilişkileri olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Dışa Açıklık, Kalkınma, Eşbütünleşme, Hata
Düzeltme Modeli.

 

Abstract: In this study, the relationships between openness and
development in Turkish economy are investigated by using Johansen
cointegration and error correction model with annual data for 1968-2003.
Shares of foreign trade and imports in gross national product were used as
openness variables and human development index, GDP per capita (PPP) and,
education index were used as development variables. The results show that there
are cointegration relationships between openness and development and
bivariates Granger causality relationships among openness and development
variables in the short run.
Keywords: Openness, Development, Cointegration, Error Correction
Model.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.