COĞRAFİ İŞARETLER VE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ummuhan Gökovalı
2.261 3.806

Öz


Özet: Bu çalışma, FSMH’dan biri olan coğrafi işaretlerin korunması ile
ilgili tarihsel gelişimi ve coğrafi işaretlerin (Cİ’lerin) ekonomik etkilerini,
özellikle gelişmekte olan ülkeler için irdelemektedir. Ayrıca, Lizbon Anlaşması
dahilinde dünyada korunan Cİ’lerin ürünlere ve ülkelere göre dağılımına
bakılmıştır. Cİ korumasından diğer FSMH’nda olduğu gibi en çok gelişmiş
ülkelerin faydalandıkları gözlemlenmiştir. Diğer gelişmekte olan ülkelerde
olduğu gibi, Türkiye’nin de coğrafi işaret korumasından, dolayısıyla da
ekonomik kazançlardan yeterince faydalanamadığı tespit edilmiştir. Cİ
korumasının sağlayabileceği ekonomik kazançların elde edilebilmesi için
gerekli kurumsal altyapının tesis edilmesi gerekmektedir. Böylece, Cİ koruması,
diğerlerinin yanında kırsal alanlara gelir ve istihdam sağlayan, ihracat gelirlerini
arttıran bir politika aracı olarak kullanılabilecektir.
JEL Sınıflandırması: O13, O34, O38
Anahtar Kelimeler: Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Coğrafi İşaretler,
Ekonomik Kalkınma.

 

Abstract: This study investigates the history of protection of
geographical indications (GI) which is one form of IPRs and economic impacts
of GI especially for developing countries. The paper, further explores the
distribution of CI under the Lisbon Agreement in terms of country and product.
It is observed that developed countries benefit most from the protection of CI as
in the case of other IPRs. As in the case of other developing countries, Turkey
could not exploit all the benefits from the protection of GI, hence economic
gains. To exploit all economic benefits, institutional infrastructure should be
established and by doing so, protection of CI can be a supportive policy tool
which can provide income and employment opportunities as well as export
earnings for rural areas.
JEL Classification: O13, O34, O38
Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications,
Economic Development.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.