FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

M. Ensar Yeşilyurt, Filiz Yeşilyurt
1.467 531

Öz


Özet: Özellikle uzak verilere sahip veri setlerinin analiz edilmesinde en
küçük kareler tahmincilerinin kullanılması sapmalı sonuçlara yol açabilmektedir.
Bu durumda uzak verileri analiz dışında bırakan robust yöntemler önem
kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada hisse senedi getirileri kullanılarak en
küçük kareler ve robust analiz yöntemlerinden olan en küçük ortanca kareler
yöntemi karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Robust, KOK, OLS, beta

 

Absract: Especially analyzing data sets which have outlier, using least
squares estimators may cause biased result. In this case, robust methods which
leave outlier out of analysis starts to gain importance. In this study, by using
stock yield ordinary least square square method is compared with least median
square method of robust analysis method.
Keywords: Robust, LMS, OLS, beta


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.