GENÇ PAZARIN SATIN ALMA TARZLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sevtap Ünal, Aysel Erciş
1.578 1.325

Öz


Özet: Tüketici satın alma davranışı oldukça karmaşık bir süreçtir. Satın
alma eylemini gerçekleştirirken tüketici, birçok iç ve dış etkenin katılımı ile
kararlarını alır. Tüketicinin satın alma şekli ve seçtiği yöntem bir tarz
geliştirmesini sağlar. Geliştirilen bu tarz, tüketicinin temel satın alma kararına
yönelik tutumlarını açıklar. Gençler tüketici olarak pazarda önemli bir paya
sahiptirler. Çünkü gençler, halihazırda bir pazardır ve geleceğin de yetişkin
pazarını oluşturacakları için üzerinde hassasiyetle durulması gereken gruplardan
birisidir.
Bu çalışmada gençlerin satın alma tarzları belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın ana kitlesini Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören
gençler oluşturmuştur. Yapılan analiz sonucu gençlerin satın alma tarzlarının 6
faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Satınalma Tarzları, Genç Pazar

 

Abstract: The purchasing behavior of the consumer is quite complex
process. While consumer makes a decision he/she takes the decision with the
effects of some internal and external factors. The consumer’s problem solving
way provide his/her to develop a style. This style explains the attitudes towards
his/her basic purchasing decisions and it is stable. Young people have an
important part in the market as consumers. Because at present they are a market
and as they will form the adult market of future, they are one of the groups
which needs to be consisted carefully.
In this study, the decision-making styles of young people were
determined. The population of the study was consisted of students of Erzurum
Atatürk University. As a result of the analysis, it was found that the decisionmaking
styles of young people were consisted of 6 factors.
Keywords: Comsumer behavior, Decision Making Style, Young
Consumers


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.