KALİTEYİ ALGILAMADAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA BİR ARAŞTIRMA

Hüseyin Ali Kutlu
1.071 469

Öz


Özet: Kalite arayışı insanın doğasında olan bir olgudur. Bu arayış
insanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar kesintisiz devam etmiştir.
Sonuçta rekabetin yoğunlaşmasına neden olmuş ve kalite seviyesinin
yükselmesini sağlamıştır. Halen daha yanlış bir anlayış devam etmektedir;
“kaliteli mal ve hizmetler pahalı olur”. Çalışmanın amacı, Üniversite
öğrencilerinin kaliteyi nasıl algıladığını tespit etmektir. Bu çerçevede Kafkas
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kağızman Meslek
Yüksekokulu’nda yapılan araştırma sonuçları incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Algılama

 

Abstract : Quality searching is a fact which is in the human nature. This
searching had been continuoing from primary of the mankind to now. As a
result, it had been caused to become dense competition and provided rising of
the quality level. A wrong understanding still goes on presently ; “quality goods
and services are expensive”. The aim of this study is to determine how the
University Students perceive the quality. In this limitation, it has been
examining of the research results which made in the Kafkas University,
Economics And Administrative Sciences Faculty and Kağızman Profession
Highschool.
Keywords: Quality, Total Quality Management,


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.