DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN EŞ SEÇİMİNDE ÖNEM VERDİKLERİ KRİTERLERİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

Adem Tüzemen, Aşkın Özdağoğlu
1.706 2.359

Öz


Özet: Eş seçimi, daha doğrusu seçilen kişinin doğru insan olduğunu
anlamak insan hayatında verilen en önemli kararlardan biridir. İnsanlar eşlerini
seçerken ister istemez birçok kriteri bir arada düşünmek durumundadır ve bu
durum karmaşık, çok kriterli bir karar verme problemi olarak ortaya çıkar.
Böylesine subjektif bir karar bile analitik olarak modellenebilir. Bu görüşe
örnek oluşturmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Doktora programı öğrencilerinden oluşan bir grup ile eş seçim
kriterlerinin ve bu kriterlerin önem düzeylerinin belirlenmesini amaçlayan bu
çalışma ortaya konmuştur. Kriterlerin niteliksel, değişkenlerin sözel olması, bu
özelliklere hitap eden AHS yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu
çalışmada AHS’ye uygun olarak eş seçim kriterleri belirlenip seviyelendirilmiş
ve sürecin hesaplanmasıyla her bir kriter için önem düzeyi bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Seçim Kriterleri

Abstract: Selection of husband/wife, actually to understand is the right
person who was selected, is one of the most important decisions which is given
in the life of human. Humans have to think about many criteria while they have
selected their husband/wife and, these circumstances have emerged as a multicriteria
decision making problem. Even if there is huge subjectivity, decision
can be modeled as analytic. With the aim of to be the example for this idea, this
study has been put forward to determine husband/wife selection criteria and
their importance level with the group of Dokuz Eylul University Institute of
Social Sciences Business Administration Doctoral Program students. Being of
the criteria are qualitative and variables are linguistic, have shown to be used the
AHP method. Which is addressed to this features. In this paper, in appropriate
with the AHP method, husband/wife selection criteria have been determined and
leveled and then importance levels for every criteria have been found with the
calculation of the process.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Selection Criteria


Tam metin:

PDF