EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ UYGULAMALARININ ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

H. Nejat Basım, Harun Şeşen
1.950 1.373

Öz


Özet: EFQM (European Foundation for Quality Management)
Mükemmellik Modeli, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülünü esas alan yapısıyla,
ülkemizde toplam kalite felsefesinin uygulamaya taşınmasında önemli bir yönetim
aracıdır. Model, tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımını, yüksek performansı
ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak süreçleri ve bunlar arasındaki ilişkileri
düzenlemektedir. Bu çalışmada EFQM Mükemmellik Modeli uygulamalarının
çalışanların mesleki tükenmişliklerini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Bu
bağlamda, EFQM Mükemmellik Modelini etkili biçimde uygulayan ve 2006
yılında Ulusal Kalite Ödülü’nü almış olan bir hastane ile, anılan modeli
uygulamayan iki ayrı hastanenin çeşitli kliniklerinde görev yapan 241 hemşirenin
mesleki tükenmişlik düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuçlar, kalite
ödülü kazanmış hastanede görev yapan hemşirelerin, duygusal tükenme, düşük
kişisel başarı ve genel tükenmişlik düzeylerinin diğer iki hastanedekilere göre
daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: EFQM Mükemmellik Modeli, hemşire,
tükenmişlik.

 

Abstract: EFQM Excellence Model, with its structure based on
European and National Quality Awards, is an important management tool in
order to put the total quality management philosophy in practice within Turkey.
The model organizes the usage of resources effectively and productively, the
processes of high performance and continous learning and the interactions
between all of these components. In this study, to what extent EFQM
Excellence Model applications influnce the employee burnout was explored. In
this context, the burnout levels of 241 nurses from different clinics of a hospital
that won the 2006 National Quality Award as a result of applying the EFQM
Excellence Model effectively and two other hospitals not carrying out the model
yet were analyzed comparatively. Results showed that the emotional exhaustion,
reduced personal accomplishment and general burnout levels of nurses who
were working in award winner hospital were significantly lower than those of
other two hospitals’.
Keywords: EFQM Excellence Model, nurse, burnout.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.