GİRİŞİMCİ ADAYLARININ RİSK ALMAYA YATKINLIK ÖZELLİĞİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Murat Kayalar, Nuri Ömürbek
1.429 996

Öz


Özet: Girişimciliğin önemli konularından biri risk almaya yatkınlıktır.
Cinsiyetin risk almaya yatkınlık üzerindeki etkisi araştırılmış ve erkek
girişimcilerin kadınlara oranla daha fazla risk almaya yatkın oldukları
gözlemlenmiştir. Fakat bu araştırmalar çoğunlukla girişimciler, daha doğrusu
girişimciliğe başlayan veya bu konuda belirli bir yol kateden kişiler arasında
yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında, girişimci olmayı isteyen potansiyel kişiler
arasındaki araştırmalar ise sınırlıdır. Bu nedenle çalışmamızda potansiyel
girişimciler olarak görülen üniversite öğrencileri arasında cinsiyetin risk alma
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma sonucunda cinsiyetin risk alma
üzerinde anlamlı bir farkın olmadığı gözlemlenmiştir. Hiç kuşkusuz yapılan
diğer araştırmalara ve kabul gören varsayımlara zıt olan bu bulgular ilginç
sonuçlar vermiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, risk almaya yatkınlık, cinsiyet

 

Abstract: An Investigation of Risk-Taking Attributes of Potential
Entrepreneurship Based on Gender
An important characteristics of entrepreneurship is tendency to risktaking.
In early studies, the relationship between gender and risk-taking has
been investigated and higher degree of risk-taking tendency was observed for
males. However, those studies primarily focus on new or existing entrepreneurs.
Hence the number of studies, focusing on potential entrepreneurs is limited. In
this study, impacts of gender on risk-taking has been examined on university
students, who are potential entrepreneurs. The results of the research highlight
that there is no significant impact of gender on risk-taking. These findings,
which are not in line with the existing results in the literature, result interesting
results.


Tam metin:

PDF