ÇALIŞANLARIN İŞ STRESİ ALGILARININ İŞ TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUMDA İLAÇ MÜMESSİLLERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Şükrü Yapraklı, Mustafa Kemal Yılmaz
1.675 433

Öz


Özet: Çalışanların performanslarını arttırmak için iş stresi ve iş tatmini
yöneticiler tarafından ele alınan konular arasında yer almaktadır. Genel anlamda
iş stresi, çalışanı duygusal, fiziksel açıdan tehdit eden ve çalışma düzenini bozan
iş çevresine gösterilen bireysel tepkidir. İş tatmini, çalışanın yaptığı işin ve elde
ettiklerinin ihtiyaçlarıyla ve kişisel değerleriyle uyuşması sonucu yaşadığı
duygusal durumdur.
Bu araştırmanın amacı; ilaç satış mümessillerinin iş stresi düzeylerinin
iş tatminleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada ayrıca demografik
özellikler ve firma özellikleri ile iş stresi ve iş tatmini arasındaki ilişkileri tespit
etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamını Erzurum’daki ilaç satış mümessilleri
oluşturmaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçekler doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiş
ve ölçeklerin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; ilaç satış
mümessillerinin orta düzeyde iş stresi yaşadıkları tespit edilmiştir. İlaç satış
mümessillerinin genel olarak iş tatminlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca iş tatminini iş stresinin negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş stresi, İş tatmini, İlaç Satış Mümesilleri

 

Abstract: In order to increase the performance of the employee, job
stress and job satisfaction are the subjects taken over by the managers.
Commonly, job stress is on individical reaction against job environment which
disturb the work regularity and threating the employee emotionally and
physically. Job satisfaction, is an emotional situation the employee experienced
as an result of adaptation of individil values and the things of the employee
obtained.
The purpose of thes aim is to detect the effect of job stress of drug
represantitives on job satisfaction. In addition, it is carried out with the aim of
determining between demographic features and company features, job
satisfaction. The contest of the study consistend of drug represantitives in
Erzurum city centre.
The scales used in the research were tested by means of confirmatory
factor analysis, and the currencies were determinend. In the conclusion of the
research, it is detected that drug represantitives live job stress at middle level. It
was found out that they had high job satisfaction. In addition, it was found out
that job satisfaction effected effected job stress negatively.
Keywords: Job Stress, Job Satisfaction, Drug Represantitives


Tam metin:

PDF