İŞGÖREN REFAHI VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİK KAVRAMLARINA BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ: ÖRGÜT SAĞLIĞI

Kadir Ardıç, Sema Polatcı
2.082 771

Öz


Özet: Yönetim biliminde işgören refahı ve örgütsel etkinlik, örgütlerin
rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için kullanılan önemli iki faktördür. Örgüt
sağlığı kavramı ise, bu iki faktörü bir arada incelemektedir. En genel tanımı ile
sağlıklı örgüt, bulunduğu çevrede yaşamını sürdürmenin yanı sıra, uzun vadede
devamlı olarak gelişen, çevre koşulları ile baş etme ve yaşama yeteneklerini
geliştiren örgüttür. Bir örgütün yoğun rekabet ortamında ayakta kalması ve
gelişen teknoloji sebebiyle yaşanan değişime ayak uydurması ancak sağlıklı bir
örgüt yapısı ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, Türk yönetim yazınında
henüz gereken ilgiyi görmemiş olan bu kavrama dikkat çekmektir. Ayrıca
çalışmada, sağlıklı ve sağlıksız örgütlerin farkları belirtilerek, örgüt sağlığını
arttırmak için yapılması gerekenler üzerinde de durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Örgüt sağlığı, Örgüt sağlığının boyutları, Sağlıklı
ve sağlıksız örgütler

 

Abstract: In the management science, employee welfare and
organizational effectiveness are two important factors for improving the
competitive advantage of organizations. The organizational health concept
analyse these two factors together. A healthy organization is one that not only
survives in its environment, but continues to grow and prosper over the long
run. Only if the organization have a healthy structure, it can survive in a
competitive area and adopt the changes because of improving technology. The
aim of this study is focusing on this concept which has not attract sufficient
attention in the Turkish management literature yet. On the other hand, the study
explains the differences between healthy and unhealthy organization and
focuses on the methods to improve the organizational health.
Keywords: Organizational health, Dimensions of organizational health,
Healthy and unhealthy organizations


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.