ÇEVREYE UYARLANMIŞ KUZNETS EĞRİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Selim Başar, M. Sinan Temurlenk
2.531 4.789

Öz


Özet: Bu çalışma 1950-2000 dönemi için Çevreye Uyarlanmış Kuznets
Eğrisi Hipotezi’nin Türkiye için geçerliliğini araştırmayı amaçlamaktadır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi’nin
Türkiye için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Gelir ile katı yakıtların ve
fueloil kullanımından dolayı ortaya çıkan CO2 miktarı arasında anlamlı herhangi
bir ilişki elde edilememiştir. Buna karşılık gelir düzeyi ile kişi başına
karbondioksit emisyonu ile fosil yakıtların kullanımından dolayı ortaya çıkan
emisyon değerleri arasında ters N biçimli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Çevreye Uyarlanmış Kuznets
Eğrisi Hipotezi.
JEL kodları: O13, Q01, Q56.

 

Abstract: Environmental Kuznets Curve: An Empirical Analysis for
Turkey
This paper investigates the validity of Environmental Kuznets Curve
Hypothesis for Turkey, using time series data for 1950-2000 period. According
to the regression results, the validity of Environmental Kuznets Curve
Hypothesis could not be obtained for Turkey. There is no significant relation
between income level and CO2 emissions from solid and bunker fuels. On the
other hand, inverted-N shaped relations have been found between income and
total CO2 per capita and CO2 emissions from fossil fuels.
Keywords: Economic Growth, Environmental Kuznets Curve.
JEL classification: O13, Q01, Q56.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.