DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA (Finansal Boyut ve Müşteri Boyutu)

Banu Külter, Kartal Demirgüneş
2.490 2.686

Öz


Özet: Modern pazarlama anlayışında, işletme yöneticilerinin başarılı
olabilmeleri için, pazarlama konularının yanı sıra finansal konulara da
eğilmeleri gerekmektedir. İşletmelerin birincil amacının hissedar değeri
yaratmak olduğu yönündeki görüşün giderek daha fazla kabul görmesi,
pazarlama yöneticilerini değer ve değer yaratılması konularına odaklanmaya
zorlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle pazarlamanın geçirmiş olduğu aşamalar
ve değer temelli pazarlamanın ortaya çıkış nedenleri ele alınmakta, sonrasında
ise, değer temelli pazarlama finansal boyutta ve müşteri boyutunda
incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Temelli Pazarlama, Hissedar Değeri,
Müşteri Değeri.

 

Abstract: In contemporary marketing approaches, a strongly marked
tendency has come out about the education of corporate managers both in
marketing and finance topics to succeed in competitive global business
environment. As the main aim of the (financial) management is, mostly,
accepted to be the shareholders’ wealth maximization, the marketing and
financial managers should be synchronized to focus on firm value and value
maximization activities. In this study, firstly, the evolution of marketing and the
underlying reasons behind the emergence of value-based marketing are
presented. Then, the financial and customer dimensions of value based
marketing are discussed.
Keywords: Value, Value Based Marketing, Shareholder Value,
Customer Value.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.