KÜLTÜRÜN ÖRGÜTLERDEKİ ROLÜ: BENİMSENEN TEORİK PERSPEKTİF VE YÖNTEM TARTIŞMALARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Tülay İlhan
1.276 917

Öz


Özet: Özellikle 1970’ li yıllardan bu yana, hem akademisyenler hem de
uygulamacılar arasında yönetim ve örgüt açısından kültürün ne anlama geldiği,
üzerinde çokça tartışılan konulardan biri durumuna gelmiştir. Bu çalışmada
örgüt, kültürel bakış açısıyla ele alınarak, antropolojideki kültür kuramının
kökenleri ile örgüt kuramı arasındaki etkileşim ve ortaya çıkan araştırma
alanları özetlenmeye çalışılmaktadır. Kültür kuramının sınırlarını ve gücünü
ortaya koyan bu tematik çerçeve, örgüt ve kültür kuramlarının kesişim
noktalarını ve beraberinde farklı kuramlara dayalı farklı araştırma stratejilerini
sunmaktadır. Çalışmada, örgüt kültürü çalışmalarında yöntem tartışması
üzerinde durularak, farklı yönetim ve örgüt kuramlarının benimsedikleri farklı
araştırma stratejileri ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, öğeleri, örgüt/yönetim kuramları,
kültür kuramları, araştırma stratejileri.

 

Abstract: The meaning of culture for management and organization is
one of the highly disputable subject matters among academicians and
practioners, since especially 1970s. In this study, organization has been
examined in terms of cultural perspective, and the interaction between the
origins of cultural theory in the antropology and organization theory, and
emerging inquiry areas have been summarized. The thematic framework which
displays limits and power of cultural theory presents intersections of
organization and cultural theories, and provide different research methods
resulting from this intersection. It has been discussed both methodology and
different research methods which are accepted by various management and
organization theories in the study.
Keywords: Corporate culture, components of corporate culture,
organization/management theory, cultural theory, research methodologies.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.