İŞVEREN VE İŞLETME PROFİLİ AÇISINDAN PERAKENDECİ İŞLETMELERDE CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Cüneyt Koyuncu, İbrahim Bakırtaş
1.430 480

Öz


Özet: Bu çalışmanın amacı işveren ve işletme profilleri veri alınarak,
perakende işletmelerde cinsiyet ayrımcılığına etki eden faktörleri belirlemektir.
Çalışma için anket yöntemiyle, küçük işletmelerde tezgahtar seçimine ilişkin
değer yargıları ve işletme ile işveren profillerine ait bilgiler toplanmıştır. Bu
bilgiler çerçevesinde değişkenler belirlenmiştir. Çalışmada En Küçük Kareler
Yöntemiyle (EKKY) elde edilen tek ve çok değişkenli regresyon analizi
sonuçlarına göre işverenin yaşı, işletmenin faaliyet süresi, işletmenin mülkiyeti,
ortak sayısı, çakıştırılan bay sayısı, müşteri profili, işletmenin faaliyet gösterdiği
yerleşim yerinin büyüklüğü gibi temel faktörler cinsiyet ayrımcılığını
istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilerken; işverenin cinsiyeti, eğitim
düzeyi, müşterilerin gelir düzeyi, çalıştırılan bayan sayısı gibi temel faktörler
cinsiyet ayrımcılığını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif etkilemektedir.
Cinsiyet ayrımcılığında hangi faktörlerin hangi cinsiyet yönünde ayrımcılık
yarattığını belirlemek amacıyla da EKKY’yle tek değişkenli regresyon analizleri
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet ayrımcılığı, perakende sektörü, regresyon
analizi

 

Abstract: In this study we would like to reveal how the sex
discrimination differs from the perspective of firm and employer in retail
sectors. For the study, we conducted survey to small businesses to collect
information on firms’ and employers’ profiles and on judgments in the selection
of clerks. We identified the relevant variables based upon the information
coming from the survey. Based on univariate and multivariate OLS results; the
factors such as age of employer, operation period of firm, ownership, number of
owners, number of male clerks, customer profile, and size of location where the
firm conducts business positively and significantly affect the sex discrimination
whereas the factors such as gender and education level of employer, income
level of customers, and number of female clerks negatively and significantly
affect sex discrimination. Also, we conducted univariate OLS analyses to find
out which factors cause sex discrimination towards which gender.
Keywords: Sex discrimination, retail sector, regression analysis


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.