DEPREM SİGORTASI PİRİMİ HESAPLAMASINDA KULLANILMAK ÜZERE GELİŞTİRİLMİŞ DEPREM HASAR GÖREBİLİRLİK RİSKİ BULAN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM TASARIMI

Yavuz Kılağız, Ahmet Baran, İsmet Ulusu
1.476 608

Öz


Özet: Nüfusunun %98’i deprem bölgelerinde yaşayan ülkemizde
1990’lı yıllardan sonra doğal afetlerde “zarar azaltma” stratejisi uygulanmaya
başlanmış ve bu çerçevede 1999’da çıkarılan “Zorunlu Deprem Sigortasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname” ile depremde oluşabilecek zararların azaltılması
hedeflenmiştir. Bu Kararnamede zorunlu deprem sigortası yapılacak binalar ve
bu binalar için sigorta primlerinin hesap yöntemi tarif edilmiştir. Tarif edilen
hesap yönteminde sigortalanacak binalar için sağlıklı bir deprem hasar
görebilirlik riski hesabı yapılmamaktadır. Bu çalışmada sigorta şirketleri için
zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan veya ihtiyari deprem sigortası
yaptırılmak istenen binaların deprem sigortası priminin belirlenmesinde
kullanılmak üzere yeterli sayıda parametre ile deprem hasar görebilirlik riski
hesaplayan bir bulanık uzman sistem önerilmiştir. Önerilen sistemle hem
sigorta şirketlerinin ters seçim yapmalarının önlenmesi, hem de bina
maliklerinin, binalarının deprem hasar görebilirlik risklerini öğrenerek
gereğinde tedbir almalarının sağlanması amaçlanmıştır. Esnek yapısıyla
değiştirilmeye ve geliştirilmeye müsait, kullanımı oldukça kolay olan sistem
Matlab programı, Visual Basic programlama dili ve SQL veri tabanı ile
gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bulanık uzman sistemler, bulanık mantık, deprem
hasar görebilirlik riski, zorunlu deprem vergisi

 

Abstract: In our country whose %98 of population live in earthquake
regions, after 1990s, a strategy for reducing the harms of natural disasters has
been put into application and it has been aimed to reduce the would-be harms
caused by the earthquakes by means of decree law on compulsory earthquake
insurance which was accepted in 1999. In this decree law, it was described
which buildings must be insured and how the insurance premiums for these
buildings must be accounted. A correct earthquake vulnerability risk
computation can not be done for these buildings by means of the described
method in this decree law. In this study a fuzzy expert system computing the
earthquake vulnerability risk with sufficent number of parameters has been
suggested for the buildings which are out of compulsory earthquake insurance
or the buildings which are wanted to be insured optionally for the insurance
companies. It was aimed to ensure that both the insurance companies not to
make a wrong selection and also building owners to take required precoutions
by realizing the earthquake vulnerability risk for their buildings. Our sysytem,
which is suitable for changing and improving because of its flexible structureand easy to use, has been developed by using Matlab, Visual Basic
programming language and SQL data base.
Keywords: Fuzzy expert systems, fuzzy logic, earthquake vunerability
risk, compulsory earthquake insurance


Tam metin:

PDF