BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ZAMANLARARASI BORÇLANMA KISITININ TESTİ (1980–2004)

Sabri Azgün, Murat Taşdemir
1.259 269

Öz


Özet: Zamanlararası bütçe kısıtı Kuramı 1980–2004 dönemi için
Türkiye’nin kamu açıklarına uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı bütçe
açıklarından doğan kamu borcunun Türkiye’nin cari politikasının
sürdürülebilirliğini tehdit edip etmediğini ortaya koymaktır. Kişi başına ve
GSMH nın oranı olarak ifade edilen reel hükümet gelir ve harcamaları ile bütçe
açığının çok büyük olup olmadığı test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bütçe
açığının sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: kamu borçları, sürdürülebilirlik, zamanlararası
bütçe kısıtı, eşbütünleşme.

 

Abstract: Theory of intertemporal budget constraints is applied to
public deficits of Turkey for 1980-2004 periods. The aim of this study is
demonstrate if the public debt arisen from deficit budget policies has impend
sustainability of current economic policies of Turkey. By means of the reel
government revenues and expenditures taken as the rate of GNP and in per
capita terms, it is tested if budget deficits are too large. The results obtained
have demonstrated that budget deficits are sustainable.
Keywords: public debt, sustainability, intertemporal budget constraint,
cointegration.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.