EFFECTS OF MANUFACTURING CAPABILITY CHOICES ON BUSINESS PERFORMANCE

Selçuk Perçin, Talha Ustasüleyman
1.188 577

Öz


Özet: Çalışmanın amacı, firmaların üretim yeterlilikleri seçimlerinin
performanslarına olan etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, üretim literatürüne
dayalı olarak model geliştirilmiştir. Modelin test edilmesi amacıyla imalat
sanayinde faaliyet gösteren 199 firmaya anket uygulanmıştır. Anketin
değerlendirilmesi aşamasında doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Çalışma
sonuçları, önerilen yapısal eşitlik modelini desteklemektedir. Analiz sonuçlarına
göre kalite ve maliyet, firmaların performansını pozitif biçimde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Üretim Yeterlilikleri, Firma Performansı, Yapısal
Eşitlik Modeli, Lirsel

 

Abstract: The aim of the paper is to investigate the effects of firm’s
manufacturing capability choices on business performance. For this reason, a
proposed model was developed based on the manufacturing literature. To test
the model survey instrument was conducted to 200 firms. Confirmatory factor
analysis is used to evaluate the survey instrument. Study results supported the
proposed structural equation modeling. According to the analysis’s results cost
and quality positively affect a firm’s business performance.
Keywords: Manufacturing Capabilities, Business Performance,
Structural Equation Modeling, Lisrel


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.