İMALAT FİRMALARININ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ISO 1000 FİRMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Selçuk Perçin
1.444 1.057

Öz


Özet: Çalışmanın temel amacı erken tedarikçi katılımı, müşteri katılımı
ve üretim ve pazarlama birimleri arasındaki bilgi değişimi faktörleri ile yeni
ürün geliştirme performansı arasındaki ilişkileri ISO firmaları kapsamında
incelemektir. Bu amaçla tanımlayıcı ve ilişkisel araştırma dizayn yöntemleri bir
arada kullanılarak ISO 1000 firmalarına yönelik bir anket geliştirilmiştir. Anket
verilerinin elde edilmesi aşamasında e-mail ve telefon görüşmelerinden
yararlanılmış ve 89 firma değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen bulgular,
bahsedilen faktörler ve yeni ürün geliştirme performansı arasında doğrudan ve
pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Ürün Geliştirme, Tedarikçi Katılımı, İmalat
Firmaları, Yapısal eşitlik Modeli, Lirsel

 

Abstract: The main aim of the paper is to investigate the factors
between early supplier involvement, customer involvement, exchange the
knowledge between production and marketing departments and the new product
development performance within the context of ISO firms. For this reason, a
survey was developed for ISO 1000 firms using descriptive and relational
research methods together. E-mail and telephone interviews were used when
obtaining survey’s data which was conducted for 89 firms. The key findings
obtained from the study indicate that there have been direct and positive
relationships between mentioned above factors and new product development
performance.
Keywords: New Product Development, Supplier Involvement,
Manufacturing Firms, Structural Equation Modeling, Lisrel.


Tam metin:

PDF